Home
Administration
Articles
Dj's
Forum
Gallery
History
Reports
Schedule
Shop
Sounds
Shoutbox
SWRtech
SWR-TV

SPONSORS:

Sivu päivitetty - Last updated
09.07.2022

Home :: Articles :: SW-listening - What is it?

Johdatus lyhytaaltokuuntelun maailmaan

Tässä oppaassa on tarkoitus käsitellä yleisiä lyhytaaltokuunteluun liittyviä asioita; ensin hieman teoreettisemmin ja sitten käytännöllisemmin siltä osin kun asiat liittyvät SWR:n kuulemiseen. Tietyn lyhytaaltoaseman kuuleminen ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan se edellyttää usein vaivannäköä. Kuuntelijalta edellytetään myös sietokykyä sen suhteen, että äänenlaatu voi olla heikko ja häiriötaso korkea. Lyhytaaltokuuntelijaksi oppii kuuntelemalla… ja taas kuuntelemalla.

Lyhytaaltokuuntelijoita nimitetään usein DX-kuuntelijoiksi. DX-kuuntelulla tarkoitetaan yleisesti yleisradio- ja televisioasemien lähetysten seuraamista. DX-kuuntelijat lähettävät asemille lähetysten laatua käsitteleviä kuuluvuusraportteja. Asemat vastaavat halutessaan näihin raportteihin verifioinneilla joita kutsutaan QSL-korteiksi. Suomessa lyhytaaltokuuntelijoiden harrastajajärjestö on Suomen DX-liitto.

Aaltoalueista

Lyhytaalto-termillä tarkoitetaan radioaaltojen aallonpituutta, joka on käytännössä 10-120 m. Tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että eipä nuo kovin lyhyiltä vaikutakaan. Nimitykseen on historialliset syyt, sillä alkuaikojen radiokokeet tapahtuivat vielä pidemmillä aallonpituuksilla. Aallonpituutta vastaa aina tietty taajuus hertseinä (Hertsi (Hz)=värähtelyä sekunnissa), joka saadaan jakamalla valon nopeus (300 000 000 m/s) aallonpituudella (m). Näin esimerkiksi 10 m:n aallonpituutta vastaa 30 000 000 Hz:n taajuus (= 30 megahertsiä = 30 MHz). Vastaavasti tietystä taajuudesta voidaan laskea sen aallonpituus. Tutulla ULA-alueella taajuuden ollessa 100 MHz (100 000 000 Hz), vastaava aallonpituus on 3 m. Käsitteet ovat tärkeitä, koska ilman niiden tuntemusta oikean alueen valinta radiosta voi olla vaikeaa.

Periaatteessa radioaallot etenevät ilmassa suoraviivaisesti. Lyhytaalloilla on mielenkiintoisia ominaisuuksia, sillä ne heijastuvat tietyissä olosuhteissa ilmakehän ylemmistä kerroksista takaisin maan pinnalle jolloin voidaan saavuttaa hyvinkin pitkiä yhteyspituuksia. Esimerkiksi Suomessa voidaan kuunnella Aasialaisia lyhytaaltoasemia. Ilmiö on jokapäiväinen eikä sitä tarvitse "kytätä".

Tavallisimmat yleisradiotoiminnassa käytetyt lyhytaaltoalueet ovat lueteltu alla:

An introduction to the world of shortwave listening

This guide is intended to address the general short wave listening issues, first some of the theoretical and practical level, then as far as matters related to SWR's hearing. Certain short-wave station consultation has not been a foregone conclusion, but it often requires a lot of effort. Listeners also requires tolerance with respect to the sound quality may be poor and a high level of interference. To come short-wave listeners learns ... by listening and listening again.

Short-wave listeners often referred to as the DX-listeners. DX-listening is generally defined as radio and television stations broadcast followers. DX listeners send listening reports about quality of broadcast to the stations. Stations corresponds with these reports with verification witch called QSL cards. Here in Finland, short wave listeners amateur organization is called the Finnish DX Association.

About bands

Short-wave, the term refers to the wavelength of radio waves, which in practice is 10-120 m. This could draw the conclusion that the rather short not those affected at all. The
name has historical reasons, since the early days of radio experiments took place even longer wavelengths. Wave length is always responsible for a certain frequency in Hz (hertz (Hz) = oscillations per second), which is obtained by dividing the speed of light (300 000 000 m / s) wavelength (m). Thus, for example 10 m, a wavelength corresponding to 30 000 000 Hz frequency (= 30 MHz = 30 MHz). Similarly, a given frequency can be calculated from the wavelength. The familiar FM band frequency of 100 MHz (100 Hz to 000 000), corresponding to the wavelength is 3 m. The concepts are important, because without the knowledge of the correct area selection on the radio can be difficult.

In principle, the radio waves in a straight line moving in the air. Short waves have interesting properties, as they are reflected in certain atmospheric conditions, the upper floors back to the surface can be achieved when a very long connection lengths. In Finland, for example, can listen to the Asian short-wave stations. This phenomenon is an everyday
does not need to "wait".

The most commonly used for broadcasting short-wave regions are listed below:

Taajuus - Frequency (MHz)  Aaltoalue - Wave length (m)
2.300-2.495  120
3.200-3.400  90
3.900-4.000  75
4.750-5.060  60
5.920-6.200  49 (SWR)
7.100-7.300  41
9.500-9.775  31
11.650-12.050  25 (SWR)
15.100-15.450  19
17.700-17.900  16
21.450-21.750  13
25.600-26.100  11

Tarvittava laitteisto

Yksinkertaisimmassa tapauksessa lyhytaaltokuuntelua voidaan harjoittaa tavallisella kotivastaanottimella jossa on lyhytaaltoalue. Muita mahdollisuuksia ovat ns. maailmanradiot ja varsinaiset lyhytaaltokuunteluun suunnitellut liikennevastaanottimet. Valitettavasti monista uusista kotiradioista puuttuu lyhytaaltoalue. Pitkä- ja keskiaaltoalue (LW ja MW) kuitenkin löytyy lähes jokaisesta radioista.

Lyhytaaltoalue on merkitty tavallisimmin merkinnällä SW (Shortwaves). SW-aaltoalue alkaa kotivastaanottimissa tavallisesti 49 metristä (6 MHz) ja päättyy 13 metriin (21 MHz). Erityisesti vanhemmissa radioissa on perinteinen analoginen taajuusasteikko, josta näkyy katettu taajuusalue (aallonpituusalue). Kehittyneemmissä vastaanottimissa on digitaalinen taajuusnäyttö. Tietyn taajuuden etsiminen ilman digitaalista taajuusnäyttöä on vaativaa puuhaa, mutta myös erittäin antoisaa; asemia tulvii maailman eri kolkista kaikilla tunnetuilla kielillä.

Erityisen huomattavaa on se, että lyhenteet AM, FM eivät periaatteessa viittaa mihinkään taajuusalueeseen, mutta käytännössä näin kuitenkin on. AM (Amplitude Modulation) tarkoittaa amplitudimodulaatiota ja FM (Frequency Modulation). Modulaatiolla tarkoitetaan radioaaltojen ominaisuuksien muuttamista siten, että siinä voidaan siirtää esimerkiksi puhetta ja musiikkia. FM-tekniikkaa käytetään ULA-alueella ja AM-tekniikkaa muilla aaltoalueilla.

Antenni voi olla radiolaitteiston oma kiinteä antenni, mutta suuremmasta antennista on lähes aina hyötyä. Kotiradioihin ei yleensä kannata yliohjautumisesta johtuen kytkeä kymmenien metrien lisäjohtoja, mutta muutaman metrin lisäystä kannattaa kokeilla. Kerrostaloasujan kannattaa kokeilla antennin sijoittamista ikkunan lähelle tai kokonaan huoneiston ulkopuolelle (parvekkeelle). Lisäantenniksi käy mikä tahansa sähköä johtava johdin. Lisäantenni kytketään joko radion takana olevaan ANT-liittimeen tai sen puuttuessa piiska-antennin yhteyteen.

The required hardware

The simplest case is a short-wave listening may be operated by ordinary home receiver with a short-wave region. Other possibilities are the so-called world band receivers, and the actual short-wave listening, the amateur receivers.
Unfortunately, many new home radios lack of short-wave region. Long-and medium-wave band (LW, MW), however, can be found in almost all radios.

Short-wave region is marked with the most common type SW (Short Waves). SW band starts at home receivers, usually 49 meters (6 MHz) and ends at 13 meters (21 MHz). In particular, the older radios is a traditional analog frequency scale, which is covered by the band (wavelength range). In more advanced receivers have a digital frequency display. Searching for a specific frequency, without the digital frequency display is a demanding chore, but also very rewarding; stations from around the world is flooded with all known languages. Particularly significant is the fact that the abbreviations AM, FM, in principle, do not refer to any frequency range, but in practice it is not. AM (Amplitude Modulation) means the amplitude modulation and FM (Frequency Modulation). Modulation means changing the properties of radio waves, so that it can transfer data such as speech and music. FM technology is used in FM band and AM-wave technology in other areas.

The antenna may be a radio system's fixed antennas, but the higher the antenna is almost always beneficial. Home radios do not usually want oversteer because of tens of meters to connect the additional wires, but the increase of a few meters worth a try. Living in apartment house may want to try placing the antenna near a window or completely outside of the apartment (balcony). Lisäantenniksi visit any of the conductive wire. Additional antenna is connected to either the radio on the back of the ANT jack, or the absence of whip antenna attached.

Kuinka kuulla juuri Scandinavian Weekend Radio (SWR)?

How to listen Scandinavian Weekend Radio (SWR)?

SWR lähettää jommalla kummalla seuraavista 25 metrin alueen taajuuksista:
SWR broadcasts either of the following 25-meter area of the spectrum

Taajuus MHz

 Aallonpituus m

11.690

 25.7

11.720

 25.6

Sekä vuorotellen jollakin seuraavista 49 metrin alueen taajuuksista:
As well as alternately one of the following 49-meter area of the spectrum

Taajuus MHz

 Aallonpituus m

5.980

50.2

6.170

48.6

Keskiaalloilla lähetämme:
Medium waves, we will send

Taajuus kHz

 Aallonpituus m

1602

 187

49 m:n aaltoalue kuuluu yleensä Suomessa paremmin kuin 25 mb alue, joka kuuluu paremmin Keski-Euroopassa. Joten kokeile ensin 49 metrin alueelta.

Jos käytössäsi on digitaalisella näytöllä varustettu radio, näppäile taajuudeksi joku yllä olevista taajuuksista…ja kuuntele. Tarkista kaikki taajuudet, sillä SWR vaihtelee lähetystaajuuttaan häiriötilanteen mukaan.

Jos digitaalista näyttöä ei ole asia mutkistuu. Radiosta on etsittävä ensinnäkin oikea aaltoalue, joka on siis 49 tai 25 m. Joissain radioissa merkinnät voivat olla suoraan taajuuksina (megahertseinä tai kilohertseinä, 1 MHz = 1000 kHz), jolloin pitää katsoa löytyykö 5-6.2 tai 11-12 MHz:n (tai vastaavasti 5000 - 6200 tai 11 000 - 12 000 KHz) aluetta. Jos alue löytyy, etsi kohta joka silmämääräisesti vastaa SWR:n taajuuksia. 

Jos olet eksyksissä, kuuntele asemaa jonka voisit kuvitella olevan SWR. SWR käyttää kielenä joko englantia tai suomea. Esimerkiksi ranskankielisen aseman voi unohtaa. Useimmat asemat antavat asemakuulutuksen tasalta ja puolelta, SWR:n toimittajat pyrkivät antamaan asemakuulutuksen useammin. SWR lähettää todennäköisesti pop-musiikkia ja rokkia joten klassista soittava asema ei ole SWR. SWR:n puheosuudet koostuvat todennäköisesti radiomaailman eri aihepiireistä, joten jos kuulet poliittisen ajankohtaisohjelman vaihda kanavaa. Kun saavutat SWR:n, merkitse kohta radion asteikkoon vaikkapa teipin palalla.

Suositeltavaa lukemista

1. World Radio TV Handbook
2. Passport to World Band Radio
3. Radion rajaton maailma
4. Antenneilla aalloille
5. Radiomaailma-lehti

Suomen DX-liiton WWW-sivut: http://www.sdxl.org/

49 m s-wave area in Finland is usually better than 25 mb region, which is better in Central Europe. So try the first 49 meters area.

If you have a digital display equipped with a radio frequency to enter any of the above frequency ... and listen. Check all frequencies, because the SWR varies according to the broadcast frequency interference situation.

If the digital evidence is not the case becomes more complicated. Must be sought from the radio first, the right band, which is therefore a 49 or 25 m. In some radios labels can be directly to the frequencies (in MHz or KHz, 1 MHz = 1000 kHz), in which case you need to see there a 5 to 6.2, or 11 to 12 MHz (or to 5000 - 6200 or 11 000 - 12 000 kHz) range. If the area is found, the search point which visually corresponds to the SWR of the spectrum.

If you're lost, listen to the position that you could imagine to be the SWR. SWR uses the language of either English or Finnish. For example, the French language you can forget. Most of the stations give station-id on the hour and a half hour, the SWR of the dj's try to give station-id more often. SWR is likely to send a pop-rock music, and so the classical plays no role in the SWR. SWR's speech is likely to consist of news and things about radio world on the different topics, so if you hear a political current affairs program, change the channel. When you reach the SWR, mark the radio point scale, for example, a piece of tape.

Recommended reading

1. World Radio TV Handbook
2. Passport to World Band Radio
3. Finnish book
4. Finnish book
5. Radio World Magazine in finnish